Jak to funguje?

Co jsou radniční periodika?

Tímto termínem označujeme periodické tiskoviny vydávané územně samosprávnými celky (kraj, město, obec), které informují o místních záležitostech za veřejné peníze a pod autoritou veřejné správy. Mají tedy jednoznačně znaky veřejnoprávních médií, jako to známe např. u České televize nebo Českého rozhlasu.

Proč jsou radniční periodika problém?

Protože jsou vydávány za veřejné peníze a pod veřejnou autoritou, ale přitom jejich obsah bývá cenzurován ve prospěch aktuálního vedení samosprávy, která má vydávání periodika na starost.

Náš první průzkum radničních periodik ukázal, že jejich cenzura místními politiky a úředníky byla skutečně masivní a místo toho, aby toto médium přinášelo objektivní a názorově vyvážené informace o místních záležitostech, slouží spíše jako hlásná trouba pro skrytou politickou kampaň vedení samosprávy a očerňování opozice. Tím dochází nejen k nelegálnímu financování permanentní politické kampaně, ale také k narušování rovné politické soutěže místních politických uskupení.

Základní informace o portálu

Portál hlasnatrouba.cz cílí na problém zneužívání vydávání periodik místními samosprávami na samoúčelnou propagaci politického vedení samospráv namísto účelného a objektivního informování občanů o místních záležitostech, problémech a plánech místní politiky.

Konkrétní cíle projektu:

 1. Poukázat na praktický rozsah problému zneužívání tištěných periodik územně samosprávných celků (ÚSC) a cenzury jejich obsahu.

 2. Zvýšit povědomí cílových skupin o problému a podpořit možnosti účasti občanů ve veřejné diskusi o místních záležitostech.

 3. Podpořit uplatňování principů média jako veřejné služby při vydávání tištěných periodik ÚSC.

Co dále nabízíme

Problematiku místních periodik se snažíme řešit dlouhodobě a systémově. V tomto smyslu nabízíme poradenství, školení a zpracování ad-hoc podnětů všem relevantním aktérům (vydavatelům, občanům, zastupitelům, zákonodárcům, novinářům).

Zároveň se snažíme provádět rozsáhlejší analýzy na úrovni místních samospráv (obcí, krajů) v závislosti na našich grantových možnostech.

Aktuální informace o tématu můžete sledovat na www.oziveni.cz a facebook.com/Oziveni.cz/.

Pro individuální poradenství můžete kontaktovat naši poradnu www.oziveni.cz/poradna/.

S jakými informacemi pracujeme a co hodnotíme?

 1. Vstupní údaje o periodiku

  Údaje související s tvorbou jeho obsahu a vydáváním: identifikace vydavatele, dodavatele obsahu, informace o redakční radě, poměru koalice opozice, psaný statut periodika, externí a interní náklady na vydávání, velikost tištěného formátu, náklad a periodicita atp.

 2. Velikost tzv. politické plochy (POP)

  Politická plocha v našem průzkumu obsahuje jakýkoli kompaktní souhrn informací, který sděluje či vytváří názor na politiku radnice. Má podobu článku, rozhovoru, souhrnu dat (např. tabulka), fotografie, podtextu k fotografii apod.

  Politika radnice přitom může nabývat různých podob. Nemusí to být jen skutečně realizovaná akce, ale také návrhy na akce (politiku) radnice, které by dle názoru některých bylo třeba konat. Politika radnice se přitom nemusí vztahovat pouze k činnosti místního úřadu jako takového, patří sem také informace o dalších organizacích zřízených a kontrolovaných místní samosprávou (např. školy, divadla, domovy důchodců, technické služby, teplárny, dopravní podniky).

  Do politické plochy zahrnujeme rovněž jakékoliv aktivity představitelů radnice, které se nekonají jménem radnice ani ve spojení s ní, ale v očích veřejnosti mohou mít vliv na vnímání představitelů radnice, zejména v rovině morální, etické, právní či manažerské.

 3. Velikost alternativní plochy (ALT)

  V rámci politické plochy POP se dále zaměřujeme na plochu, která obsahuje kritická či alternativní sdělení k politice místní radnice. Plocha ALT je tak podmnožinou plochy POP, ve které se vyskytuje polemika a názorová pestrost na místní politické dění./

 4. Velikost politické plochy o budoucím rozhodnutí

  Dále nás zajímá plocha POP, která obsahuje informace o budoucím rozhodnutí místní reprezentace nebo úřadu, na které mohou mít občané ještě vliv. Máme však na mysli jen skutečně významné události a nezařazujeme zde informace o běžných rozhodnutích typu vypsání výběrových řízení, záměrů prodeje či pronájmů nemovitostí či poskytnutí grantů.

 5. Velikost anonymní politické plochy

  V hodnocení se dále zaměřujeme na měření politické plochy POP, která nemá autora.Pokud je v tiráži uvedeno, že neoznačené texty jsou redakční, považujeme je přesto za anonymní.

 6. Velikost politické plochy s poškozující formou

  Zde sledujeme takové formy sdělení, které mají za cíl určitým způsobem poškodit názorového oponenta a to zejména:

  • dehonestací osob či skupin, jako jsou urážky, marginalizace, překrucování výroků a používání dalších "řečnických faulů",
  • nerovnou výměnou názorů, kdy je více prostoru v debatě věnováno představitelům radnice na úkor oponentním názorům, názory opozice jsou uveřejněny na podřadném místě, jsou doplňovány "nápravnými" komentáři a představitelé radnice mají zpravidla "poslední slovo,"
  • nemožností adekvátní reakce na poškozující vyjádření, kritizovaný oponent se nemá šanci obhájit.
 7. Velikost plochy se zápisy z usnesení rady a zastupitelstva

  V tomto kroku sledujeme velikost politické plochy, která je pouze výčtem bodů z jednání rady či zastupitelstva samosprávy. Nemá podobu stylisticky upraveného článku o určitém rozhodnutí radnice či zastupitelstva.

 8. Počet zmínek o vedení samosprávy

  Dále sledujeme, nakolik je v textu periodika zmiňováno vedení samosprávy (tj. starosty/hejtmana a radních). Výsledná hodnota je systémem přepočítána na standardizovanou velikost stránek A4.

 9. Počet fotek vedení samosprávy

  Obdobně měříme a vyhodnocujeme četnost fotek vedení samosprávy v textu (fotek starosty/primátora, hejtmana a radních).

 10. Velikost plochy reklamy

  Posledním sledovaným ukazatelem je měření plochy, která je vyčleněna na placenou inzerci. Do také plochy nepočítáme inzerci na akce a služby dané samosprávy nebo samosprávou zřizovaných a ovládaných organizací.

Jaké výsledky portál zobrazuje?

Na portálu jsou zobrazeny výsledky:

 1. Za jednotlivá čísla:

  Výsledky odráží pouze kvalitu konkrétního čísla, nelze z nich odvozovat kvalitu periodika jako takového.

 2. Za celé periodikum:

  Výsledky alespoň za 5, po sobě jdoucích čísel periodika, které již odráží kvalitu peridodika jako celku v delším časovém období.

Kritéria klíčová pro hodnocení periodik?

Kladně hodnocená kritéria:

 • jsou k dispozici alternativní či kritické názory na činnost radnice, periodikum poskytuje objektivní a názorově vyvážený obsah,

 • jsou k dipozici informace o budoucích rozhodnutích, do kterých se mají občané šanci zapojit,

 • periodikum informuje především o událostech místní politiky,

Negativně hodnocené kritéria:

 • neobjevuje se žádná názorová polemika na politiku radnice,

 • pokud jsou alternativní a kritické hlasy uveřejńovány, tak jen spolu s nápravnými nebo dehonestujícími komentáři, nebo na místech, které snižují informační hodnotu takových příspěvků,

 • časté zmínky o vedení města v textu a vysoká míra fotek,

 • je přítomno velké množství textů, které referují o činnosti radnice a přitom nemají autora.

Nahlášení příkladů dobré i špatné praxe

Pokud jste se ve vaší obci setkali s tím, že prostor v tištěném periodiku byl zneužit ze strany vedení radnice, nebo naopak může periodikum ve vaší obci sloužit za dobrý příklad, podělte se s námi a ostatními uživateli o vaše zkušenosti.

Nahlášení jednoho čísla

Jednotlivé číslo periodika můžete pomocí ohlašovacího formuláře nahlásit na této adrese. Ve formuláři je nutné vyplnit základní informace a připojit konkrétní číslo periodika ve formátu pdf.

Co se s podnětem bude dít?

Nahlášený podnět bude uveřejněn na portálu spolu se základními informacemi z formuláře. Uživatelé budou moci dle svého uvážení hodnotit závažnost podnětu, případně komentovat jeho obsah. 40 nahlášených podnětů, které získají největší počet reakcí budou každý rok zařazeny do analýzy Indexu SIGNAL.

Nahlášení periodika

Pokud jste v našem souboru hodnocených periodik nenašli takové, jehož kvalita vás zajímá, můžete si jeho zpracování objednat. Při analýze periodika je totiž nutné provést obsahovou analýzu pěti po sobě jdoucích čísel a vyhodnotit taktéž informace související s tvorbou obsahu a vydáváním periodik. Jedná se o časově náročnou činnost, kterou nejsme schopni hradit z grantových prostředků.

Proto nabízíme zpracování periodika za cenu dohodou.

V případě zájmu o dodání analýzy periodika a další informace nás prosím kontaktujte emailem na oziveni@oziveni.cz.

IRON (Index Různosti Názorů)

Jde o kritérium plurality politického obsahu periodika. IRON představuje poměr plochy periodika, která obsahuje sdělení odlišná od názoru radnice (tj. vládnoucí koalice), vůči celkové ploše obsahující informace o „politice radnice“.

IRON = ALT / POP * 100

IRON

SIGNAL

Tak nazýváme kritérium IRON pro jednotlivá čísla. SIGNAL vyjadřuje hodnotu plurality obsahu konkrétního čísla, nelze na jeho základě hodnotit kvalitu periodika.

IRON vyjadřuje celkovou hodnotu plurality obsahu nejméně 5 po sobě jdoucích čísel periodika.

Index BENEFIT

Výsledné číslo indexu zachycuje přínos periodika v oblasti informování občanů o politice a činnosti místní samosprávy. Index tak slouží především ke srovnání kvality periodik navzájem. Periodika, které se v žebříčku indexu BENEFIT umístila na předních místech, hodnotíme pro občany jako obsahově nejpřínosnější. Periodika na konci žebříčku jsou nejméně přínosné.

Výsledný index pro konkrétní periodikum je sestaven na základě vyhodnocení pěti po sobě vydaných čísel periodika.

Výpočet indexu BENEFIT se odvíjí od střední hodnoty 50 %. Znamená to, že v teoretickém případě, kdy se v periodiku nevyskytují žádné negativně ani pozitivně hodnocené obsahové části (případně se přínos a negativní vliv navzájem anulují), nabývá výsledná indexu BENEFIT pro dané periodikum právě hodnotu 50 %. Hodnota indexu se přitom pohybuje v rozmezí 0 až 100 %.

Pro index BENEFIT platí, že pokud jeho výsledná hodnota pro konkrétní periodikum dosahuje číslo vyšší než 0,5, lze říci, že v periodiku převládly obsahové části, které hodnotíme pozitivně. Čím více se hodnota indexu vzdaluje od čísla 0,5 směrem k číslu 1, tím více pozitivních obsahových částí v periodiku nacházíme.

Odlišné, pozitivně hodnocené obsahové části, mají přiřazeny rozdílné váhy, na jejichž základech se přínos části obsahu promítá do výsledného hodnocení (zvýšení výsledného čísla indexu). Jako příklad můžeme uvést rozsah plochy s alternativními sděleními vůči politice radnice, kterému přiřazujeme v rámci indexu vyšší váhu než obsahu, který souvisí s informacemi o usneseních ze zasedání zastupitelstev. Výskyt každé pozitivně hodnocené obsahové části v periodiku zvyšuje výslednou hodnotu indexu BENEFIT.

Pozitivní obsahové části v periodiku s váhami:

Alternativní plocha - neanonymní
(bez negativně hodnoceného obsahu)
váha: 10
Alternativní plocha - anonymní
(bez negativně hodnoceného obsahu)
váha: 5
Plocha zápisu z usnesení orgánů samosprávy váha: 2
Plocha POP obsahující budoucí rozhodnutí - neanonymní
(bez poškozující formy)
váha: 10
Plocha POP obsahující budoucí rozhodnutí - anonymní
(bez poškozující formy)
váha: 5
Politická plocha POP váha: 5

Pokud je výsledná hodnota indexu BENEFIT nižší než 0,5, platí, že v periodiku převládly obsahové části, které hodnotíme negativně. Stejně jako v případě pozitivních obsahových částí platí, že odlišné negativně hodnocené obsahové části mají nastaveny rozdílné váhy. Výskyt každé negativně hodnocené obsahové části v periodiku snižuje výslednou hodnotu indexu BENEFIT. Pokud periodikum nemá pozitivně hodnoceny obsahové části a naopak má extrémně mnoho negativně hodnocených obsahových částí, index BENEFIT dosáhne hodnoty 0.

Obsahové části negativně ovlivňující hodnocení periodika:

Plocha POP s poškozující formou - neanonymní
(bez pozitivně hodnoceného obsahu)
váha: 9
Plocha POP s poškozující formou - anonymní
(bez pozitivně hodnoceného obsahu)
váha: 10
Plocha POP s poškozující formou - anonymní
(alternativní plocha)
váha: 5
Celková anonymní plocha
(bez pozitivně hodnoceného obsahu)
váha: 3
Nadstandardní výskyt zmínek o primátorovi (starostovi)
(penalizace na základě míry překročení standardu)
váha: 7
Nadstandardní výskyt zmínek o vedení radnice
(penalizace na základě míry překročení standardu)
váha: 3
Nadstandardní výskyt fotek primátora (starostu)
(penalizace na základě míry překročení standardu)
váha: 8
Nadstandardní výskyt fotek vedení radnice
(penalizace na základě míry překročení standardu)
váha: 5

Diagram se zachycením možných průniků hodnocených obsahových částí periodika:

BENEFIT Diagram
Politická plocha (POP) Kompaktní souhrn informací, který sděluje či vytváří názor na politiku místní samosprávy. Jsou zde zahrnuty také informace o aktivitách představitelů výkonných orgánů samosprávy (např. starosta, radní), které nesouvisejí s činnosti samosprávy, ale mají vliv na tvorbu veřejného mínění o vedení samosprávy. Nejsou zde zahrnuty informace o běžném a kontinuální činnosti samosprávy, tzv. beznázorová sdělení (např. informace o uzavírkách komunikací, blokovém čištění, sběru odpadu, organizaci voleb).
Alternativní plocha (ALT) Informace, názory a sdělení, které se alternativně či kriticky vymezují vůči politice a činnostem samosprávy.
Plocha POP obsahující budoucí rozhodnutí (BUD) Prezentace budoucích rozhodnutí místní samosprávy, na které ještě mohou mít občané vliv. Z časové posloupnosti je zřejmé, že občané ještě výsledek rozhodnutí mohou ovlivnit (např. oslovit zastupitele). Pod tento ukazatel nezahrnujeme běžnou agendu, např. informace o výběrových řízeních, záměrech prodeje, rozdělování grantů).
Plocha POP anonymní (ANON) Plocha textu, která nemá uvedeného svého autora (ani redakční zkratku).
Plocha POP s poškozující formou (POŠK) Plocha s politickou plochou POP, která je však v textu poškozující formou. Sdělení je uvedeno ironizujícím způsobem, je uveřejněno na podřadném místě, je doplněno nápravným komentářem nad rámec obvyklé výměny názorů.
Plocha zápisu z usnesení orgánů samosprávy (UZN) Plocha s výčtem bodů z jednání rady či zastupitelstva samosprávy. Nemá podobu stylisticky upraveného článku o určitém rozhodnutí rady či zastupitelstva.
Počet zmínek o vedení samosprávy v textu Zmínky o představitelích samosprávy (starosta, primátor, hejtman) a radních, resp. náměstků, místostarostů atp.
Počet fotek vedení samosprávy Fotky představitelů samosprávy v každém čísle periodika

Konkrétní obsahové části periodika mohou současně naplňovat definici více vyhodnocovaných oblastí. Běžně se například stává, že informace o budoucích rozhodnutích samosprávy v konkrétním čísle periodika nemají jasně identifikovaného autora. Z hlediska hodnocení to znamená, že anonymita příspěvku mírně snižuje přínos obsahové části o budoucích rozhodnutích, což se v relevantní míře promítne i do mírného snížení pozitivního přínosu obsahové části o budoucích rozhodnutích do samotného indexu BENEFIT.

Takové a podobné průniky vyhodnocovaných oblastí ovlivňují výslednou hodnotu indexu BENEFIT, protože je do algoritmu pro výpočet indexu zahrnujeme jako samostatné členy s vlastní přiřazenou váhou.